Minggu, 12 Mei 2013


Puasa itu adalah mengekar/ menahan dari perkara atau perbuatan yang dapat membatalkan, denganNiat yang tentu di waktunya seluruh siang hari.
SYARAT WAJIB PUASA
Syarat wajib puasa adalah orang yang diwajibkan menunaikan ibadah puasa sepenuh bulan Ramadha/Bulanpuasa, apabila Orang yang diluarsyarat di Bawah ini maka tidak diwajibkan Berpuasa.
Beragama Islam.
1.        Baligh/Dewasa( menurut agama Islam Baligh itu adalah laki-laki&perempuan yang usianya di atas 15 tahun, atau pernah mimpi bersetubuh (mimpi basah) atau pernah mastrubasi, atau Haid meskipun berusia 9 tahun untuk perempuan.
2.        Berakal, maka tidak diwajibkan Berpuasa kepada Orang yang tidak berakal/tidak waras, sakalor
3.        Kuat untuk berpuasa, apabila sakit dan tidak kuat puasa maka di pebolehkanTidak berpuasa ( dengan syarat jangan terang-terangan, danwajib di Qodho/ganti di Bulan berikutnya, sebelum masuk Ramadhan lagi) bagi ibu yang mengandung atau menyusui juga di perbolehkan untuk tidak berpuasa.

KEWAJIBAN BAGI ORANG YANG BERPUASA
1.               Berniat di malamhari (dariadzanMagrib s/d waktuImsak)
2.               Menjauhi/ menahanakanmakandanminum (Haus dan Lapar).
3.            Menjauhijima’ (bersetubuh halal) ketikasianghari(padasaatwaktuberpuasa.
4.               Mancegahataumenjauhihal-hal yang bias memancingakanmuntah.

10 HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN PUASA
1.      Makanatauminumpadawaktuberpuasa (sianghari)

Memasukansesuatu/bendakedalamlubang yang nebusnyakeperut.

2.      MemasukansesuatukeLubangkemaluandepanataupunLubang anus.

3.      diSengajamuntah,ataumelakukan yang membuatbisamuntah.

4.      Berhubunganintim suamiisteripadasaatsedangberpuasa

5.      Mastrubasi (sengajamengeluarkanspermadenganalasan/caraapapun, sepertimelihat, mendengar, menyentuh yang dapatmemicuNafsu/sahwat.


6.      Haid (datangbulanbagiwanita) apabilasedangpuasamakabatalpuasanyadanwajibdigantiBulanberikutnya (Qodo) sebelum masuk kembali Bulan Ramadhan.

7.      Nifas (haid yang lebihdari 15 harimakaituadalahniFas.


8.      Melahirkan.

9.      Muratad kaluar dari Islam (denganucapan, isyarat, niat/hati, dll)

SUNAH-SUNAH DALAM PUASA
Sunnah (kependekandari kata Sunnaturrasul, berasaldari kata sunan yang artinyagaris) dalam Islam mengacukepadasikap, tindakan, ucapandancaraRasulullahmenjalanihidupnyaataugaris-garisperjuangan / tradisi yang dilaksanakanolehRasulullah. Sunnahmerupakansumberhukumkeduadalam Islam, setelahAl-Quran.Narasiatauinformasi yang disampaikanolehparasahabattentangsikap, tindakan, ucapandancaraRasulullahdisebutsebagaihadits. Sunnah yang diperintahkanoleh Allah disebutSunnatullah.

Sunahjuga adalahpahalatambahandanmenyempurnakandalamIbadah, sunahakan di beripahalaapabiladikerjakan/ dilakukan. Dan tidakdosa (disiksa) apabiladitinggalkan/tidakdilakukan.
1.                  Cepat-cepaberbukapuasaapabilasudahyakinAdzanMagrib (masukwaktuMagrib) surufmatahari.

2.                  Mengakhir-akhirmakansahur (mendekatiwaktuImsak)


3.                  Menjauhiucapanbohong, dan yang tidakbaikmenurut Agama islam (sepertimenyiki orang lain, menggunjing, gossip, berkatakasardll.


HARI-HARI YANG HARAM PUASA
Berikutadalahharihari yang dimanahariitu haram untuk berpuasa.
1.                  HarirayaIdulfitri ( tanggal 1 Syawal)
2.                  HarirayaIduladhha (Lebaranrayagung) tanggal 10 Bulan haji
3.                  Tanggal 11, 12, 13 Bulan haji (H+1, H+2, H+3 setelahIduladhha)


Dan barangsiapa yang melakukanHubunganinti (bersetubuhsuami+istri) padasaatberpuasa/ siangharidengansengaja, makamerekaWajib  (Qodho) gantipuasapadaBulanberikutnyadanjugawajibdenda (kiparat)  KiparatnyaadalahmemerdekakanAbid (budak) namunapabilatiakadaabid, makawajibberpuasa  2 bulannon stoptanpaadaselingan (tanpahenti-henti)  namunapabilatidakkuat/tidaktahanberpuasa 2 bulantanpahenti, makawajibsodaqohmakanankepada 60 orang miskinsatu mud per orang miskinnya. ( satu mud= satu kali Zakat fitrah)
Dan barangsiapayang  meninggalketikamasihpunyahutangpuasaRamadhan (qodho) yang belumlunasmakaharusmensodaqohkanahliwarisnyaperharinyasatu Mud/liter, jumlah Mud tergantungjumlahpuasa yang di tinggalkan (bocor) nya, yang di sebutPidjah.
Adapununtuk Orang yang pikunaki-aki/kakek  (untuklelaki), nini-nini/nenek(untukwanita), danjugauntuk Orang yang sakit (yang sudahtidakdiharapkanlagiakankesembuhannya, apabiladia (oang yang pikun/yang sakit) tadikkuatuntukberpuasa,  maka di wenangkanbaginya (bolehtidakberpuasa) akantetapiwajibbayarpidjahsatu Mud(liter) beras/hari yang tidakpuasanya.
Adapunbagiseorangwanita yang sedangmengandung/menyusui, apabiladiatidakpuasakarenatakutakanberpengaruhkepadajaninnya, atautakut air susunyahambarapabilaberpuasa, makadipebolehkantidakpuasa, tapiwajib di qodho 9diganti puasanya di bulanberikunya) danjugawajibbayarkiparat (denda) satu Mud 9liter) per harinya.
Tapijikatidakpuasakarenatakutrusakdirinyasendiri 9karena sedangmengandung/menyusui)  makadiahanyawajibQodhosaja, tidakwajibbayarkiparat.    Atauketikabepergianjauh   (tujuan/niat yang baikdan di perbolehkanmenurut hokum syara’/agama) makadiabolehtidakberpuasa, akantetapiwajib di qodho.

0 komentar:

Poskan Komentar

BTemplates.com

Facebook  Twitter  Google+ Yahoo

Google+ Badge

Diberdayakan oleh Blogger.

Owner Blog

Salam Persahabatan, dan Salam persaudaraan.
terima Kasih Anda telah berkunjung/membaca artikel saya, kebanyakan postingan di Blog Farid Aslam ini adalah hasil karya saya, namun ada beberapa yang saya rangkum, atau saya Kumpulkan dari berbagai sumber. dan ada juga yang Sahabat kirim melalui Email, ke pada saya untuk di Posting di Blog ini. Dan Sahabat juga boleh mengirimkan Cerita (fiksi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, Agama Islam dan lainnya), semuanya akan saya tampung di Blog saya ini.
sekian dan Terima kasih jadilah Manusia yang berguna bagi sesama.
wassalam
Manusia Paling amat sangat Fakir akan Rahmat Robb

Translate

Popular Posts